Публічний Абонентська договір
на надання телекомунікаційних послуг

м. Балта                                                                                                        редакція від 01.02.2014 р.

Фізична особа-підприємець Готка Олексій Олексійович, який є провайдером телекомунікацій відповідно до ЗУ «Про телекомунікації» (зареєстровано НКРЗ в Реєстрі операторів і провайдерів на підставі рішення № 06-314 / 091 від 22.01.2014р.), Іменоване в подальшому «Провайдер», керуючись ст.633 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб підключення до телекомунікаційної мережі, для чого публікує даний Договір:

1. Предмет договору.

1.1. Абонент приєднується до цього договору з метою отримання послуг доступу до мережі інтернет:

· Послуги з підключення абонентського вводу і кінцевих пристроїв Абонента до кабельної мережі.
· Послуги сервісних служб (центру з обслуговування абонентів і технічної підтримки).

1.2. «Абонент» виробляє оплату послуг «Провайдера» відповідно до Тарифів, які є невід’ємною частиною договору, згідно обраного пакету.

2. Зобов’язання сторін.

2.1. Провайдер зобов’язується:

2.1.1. На умовах, передбачених цим договором, підключити кінцеве обладнання Абонента та надати доступ до мережі відповідно до обраного ним пакетом.

2.1.2. Надавати послуги Абоненту з встановленими значеннями показників якості, згідно нормативних документів у сфері телекомунікацій, відповідно до цього Договору та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету Міністрів України № 295 від 11 квітня 2012 року), в подальшому — Правила.

2.1.3. Вести особовий рахунок Абонента і відображати в ньому основні параметри послуг, що надаються і їх вартість, забезпечувати правильність застосування Тарифів.

2.1.4. Повідомляти Абоненту, на його вимогу, всі відомості про надані йому послуги, їх обсяг та вартість, залишок грошових коштів на його особовому рахунку.

2.1.5. На підставі письмової заяви Абонента припиняти / обмежувати доступ до мережі, проводити перерахунок оплати за наявності на це підстав, передбачених цим Договором та Правилами.

2.1.6. Інформувати Абонента про тарифи, послуги та умови їх надання, зміни цих умов, прийнятих Провайдером, не менше ніж за сім календарних днів до дня такої зміни, шляхом розміщення інформації на сайті www.inbc.net.ua і в Центрі з обслуговування абонентів.

2.1.7. Надавати інформацію Абоненту про проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт, які впливають на якість послуг, що надаються; пошкодженнях телекомунікаційної мережі та орієнтовні терміни їх усунення — шляхом розміщення інформації в Центрі з обслуговування абонентів і, якщо є підстави вважати, що пошкодження мережі не буде усунуто протягом доби — на сайті www.inbc.net.ua

2.1.8. Усувати аварії і неполадки в роботі кабельної мережі в найкоротші терміни (нормативний термін — одну добу з моменту надходження заявки). Якщо погіршення якості наданої послуги пов’язано з абонентською лінією або кінцевим обладнанням, є необхідність отримання доступу до цього устаткування — терміни усунення таких неполадок узгоджуються з абонентом.

2.1.9. Надати Абоненту можливість отримання інформації та консультацій за телефонами або при безпосередньому спілкуванні з співробітниками Центру обслуговування абонентів з питань, пов’язаних з наданням послуг і налаштуванням кінцевого обладнання.

2.1.10. Забезпечити рівень якості послуг, що надаються доступу до мережі інтернет з показниками якості не нижче встановлених вимог закону, зокрема наказ № 803 від 28.12.2012 р.

2.2. Провайдер має право:

2.2.1. Вимагати від Абонента виконання всіх його зобов’язань, передбачених цим Договором та Правилами.

2.2.2. Тимчасово припиняти надання послуг у випадках: на час виконання ремонтних робіт з усунення пошкоджень кабельної мережі, профілактичних, планових ремонтних та інших робіт; відсутності коштів на особовому рахунку абонента; відсутність замовлення на послугу в наступному, за оплаченим періоді; інших випадках, передбачених Правилами. Тимчасове припинення надання послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до цього.

2.2.3. Змінювати діючі Тарифи та умови Договору, попередивши Абонента, не менше ніж за сім днів до дати вступу змін в силу, шляхом розміщення інформації про них на сайті www.inbc.net.ua і в Центрі з обслуговування абонентів.

2.2.4. Залучати для виконання своїх зобов’язань за цим договором третіх осіб на підставі відповідних договорів.

2.3. Абонент зобов’язується:

2.3.1. Оплатити вартість робіт з підключення свого кінцевого обладнання до кабельної мережі, своєчасно вносити абонентську плату за послуги доступу до мережі.

2.3.2. Не проводити підключення інших споживачів (сусідів і т.п.) до абонентської лінії шляхом установки розподільних, або підсилюючих пристроїв. У разі виявлення таких підключень «Провайдер» має право відключити «Абонента» від кабельної мережі без повернення залишку абонентської плати.

2.3.3. Не перешкоджати проведенню ремонтних та інших робіт, необхідних для обслуговування мережі.

Приєднуючись до цього Договору, Абонент, будучи власником приміщень загального користування і опорних конструкцій житлового будинку, дає право на використання цих приміщень і конструкцій, електричного та іншого обладнання призначеного для забезпечення потреб усіх власників квартир, а так же власників нежитлових приміщень, розміщених в житловому будинку , для розміщення телекомунікаційного обладнання Провайдера.

2.3.4. Підтримувати абонентську проводку і кінцеве обладнання в справному стані. Вміти експлуатувати, що належать йому кінцеві пристрої.

2.3.5. Викликаючи співробітників Провайдера для усунення неполадок в роботі мережі, допускати їх в приміщення, де надаються послуги для виявлення пошкоджень кінцевого обладнання та абонентської лінії, виконання інших робіт, необхідних для якісного надання послуг за умови пред’явлення ними службового посвідчення.

2.3.6. Виконувати положення цього Договору та «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг».

2.4. Абонент має право:

2.4.1. Вимагати від Провайдера виконання зобов’язань за цим договором відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

2.4.2. Отримувати інформацію від Оператора за телефонами або за допомогою спілкування з співробітниками Центрів з обслуговування абонентів:

— про послуги, зоні дії мережі, порядок користування наданими йому послугами, існуючих тарифах Провайдера;

— про неполадки у функціонуванні мережі Провайдера і терміни їх усунення;

— будь-яку іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг Провайдера.

2.4.3. Припиняти або припиняти дію цього договору за власним бажанням в порядку, передбаченому цим Договором та Правилами.

2.4.4. Направляти на адресу Оператора усні та письмові заяви, пропозиції і скарги, які будуть розглянуті в установлені Законом України «Про звернення громадян» терміни.

3. Умови приєднання до договору і порядок оплати.

3.1. «Абонент» оплачує і отримує послуги відповідно до обраного в Тарифах пакетом. Початковий вибір пакету Абонент виробляє при підключенні до мережі. Для зміни пакета Абонент повинен письмово звернутися до Провайдеру.

Абонент самостійно приймає рішення про приєднання до договору на той чи інший період. Бажання Абонента приєднатися до Публічного договору виражається в оплаті Провайдеру вартості послуг за період, в якому Абонент бажає отримувати послуги.

3.2. Провайдер визначає вартість надаваних Абоненту послуг в Тарифах. Тарифи затверджуються адміністрацією Провайдера. Нова редакція Тарифів вступає в дію не раніше семи календарних днів з моменту їх публікації в засобах масової інформації, на сайті www.inbc.net.ua і в Центрі з обслуговування абонентів.

3.3. Плата за підключення здійснюється одноразово після виконання робіт по підключенню кінцевих пристроїв абонента до мережі. При відключенні «Абонента» від мережі плата за підключення не повертається.

3.4. Абонентська плата за користування послугами кабельної мережі встановлюється відповідно до чинного тарифом. Її оплата проводиться щомісячно, в порядку передоплати за наступний місяць до 30 числа поточного місяця за банківськими реквізитами, вказаними в цьому договорі, в будь-якому банківській установі, або за допомогою систем миттєвих платежів (тільки після позитивної ідентифікації по своєму персональному коду).

Надміру сплачені гроші залишаються на особовому рахунку Абонента і використовуються при оплаті за наступний Період або, за письмовою заявою, повертаються Абоненту в 30-ти денний термін з моменту звернення.

3.5. Квитанції про оплату повинні зберігатися протягом 3-х років. Спірні питання по абонентській платі без надання квитанцій не розглядаються. Квитанція є підтвердженням наявності між Абонентом та Провайдером правовідносин відповідно до цього Публічним договором.

3.6. Оплата послуг здійснюється за тарифами, що діють на момент надання послуг.

3.7. Тарифний період — 30 календарних днів. При оплаті за неповний тарифний період, розрахунок ставки проводиться пропорційно часу надання послуги.

4. Відповідальність сторін, порядок вирішення спорів.

4.1. Сторони за договором несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

4.2. Якщо до кінця, сплаченого в порядку передоплати періоду, абонентська плата за наступний період не внесено, то «Провайдер» має право призупинити надання своїх послуг. Повторна активація послуг проводиться після оплати боргу і вартості робіт з повторного підключення відповідно до Тарифів.

4.3. У разі, якщо Абонент в минулому місяці не отримував послугу з вини Провайдера понад добу із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки, він може письмово звернутися з мотивованим проханням провести перерахунок плати за послугу.

4.4. «Провайдер» не несе відповідальності перед «Абонентом» за невиконання зобов’язань за договором у випадках:

4.4.1. Використання абонентом несправної абонентської проводки; несправного кінцевого обладнання або з порушенням інструкцій виробника по його експлуатації.

4.4.2. Несанкціонованого стороннього втручання в роботу телекомунікаційної мережі, пошкодження абонентської проводки або лінії, крадіжки телекомунікаційного обладнання, пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд Провайдера.

4.4.3. Появи обставин, що виникли поза його волею, які не можна було передбачити або ізбежат’, включаючи:

— землетрус, повінь, урагани, пожежі та інші стихійні лиха, порушення в роботі систем електропостачання житлових будинків і районів міста, що призвели до порушення роботи кабельної мережі.

— громадянські заворушення, війна, блокада.

— вступ в силу нормативних актів, що обмежують діяльність «Провайдера» з надання послуг.

4.5. Провайдер не несе відповідальність за зміст інформації, яка передається в в мережі технічними засобами телекомунікацій.

4.6. Спори сторін за цим договором вирішуються шляхом переговорів, або, в разі недосягнення згоди — у суді, в порядку, передбаченому процесуальним законодавством.

5. Конфіденційність

5.1. При приєднанні до Публічного договору Абонент дає згоду на обробку та зберігання персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних з метою забезпечення господарської діяльності Провайдера.

5.2. При приєднанні до Публічного договору Абонент має право зареєструватися у Провайдера з метою організації його обслуговування, обліку наданих послуг та отриманих оплат, для здійснення можливості повернення передплачених коштів, в разі розірвання договору. Для реєстрації абонент особисто подає Провайдеру письмову заяву про реєстрацію, яке містить наступні дані: прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання; Серія та номер паспорта; абонентський ідентифікатор, присвоєний йому при підключенні до мережі.

5.3. Якщо абонент не бажає реєструватися, він повинен вказати Провайдеру мінімально необхідні дані для організації обліку наданих послуг та здійснених оплат:

— адреса, за якою підключені кінцеві пристрої Абонента до кабельної мережі;

— Прізвище, ім’я, по батькові Абонента, контактний телефон;

— логін, пароль для облікового запису.

5.4. Абонент, надаючи ці дані при укладанні Договору, дає Провайдеру право використовувати їх для організації власного обліку, а також передавати ці дані для використання підрядниками Провайдера мережі.

5.5. При першому приєднання до Договору, адресою отримання Послуги, названому Абонентом, присвоюється ідентифікатор (комбінація цифр) який, в подальшому, буде використовуватися при організації обліку наданих послуг, отриманих оплат і здійсненні оплат Абонентом за допомогою систем миттєвих платежів.

5.6. Провайдер гарантує захист інформації про абонента відповідно до чинного законодавства.

 

6. Термін дії договору, порядок його розірвання.

6.1. Цей договір вступає в силу з моменту приєднання до нього Абонента. Договір діє до моменту закінчення останнього оплаченого Абонентом Періоду.

6.2. «Провайдер» має право розірвати цей договір у разі невиконання його положень «Абонентом», сповістивши його про це письмово не менше ніж за сім діб до дати розірвання.

6.3. «Абонент» має право розірвати цей договір або призупинити його дію при невиконанні його умов «Провайдером» або при відсутності потреби в послугах, сповістивши про це «Провайдера» письмово не менше ніж за добу до бажаної дати розірвання.

6.4. Абонент, на момент укладення цього договору, ознайомився з Правилами та Тарифами, розглядає норми, укладені в зазначених документах як норм Договору і зобов’язується їх виконувати.

6.5. Продовження використання Послуги після повідомлення про зміну умов її надання, в тому числі шляхом публікації нової редакції Договору і Тарифів вважається згодою Абонента з внесеними змінами, а Абонент розглядається, як приєдналася до Договору на наступний Період.

7. Прикінцеві положення

7.1. Телефони диспетчерської служби Центру з обслуговування абонентів:

2-41-48; 050-492-41-43.

Прийом заявок, технічна підтримка по телефону — з 08.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю.

Прийом заявок: welcome@inbc.net.ua

Кабельна група працює з 08.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю.

7.2. Місцезнаходження Центру з обслуговування абонентів:

— Балта, вул. 30 років Перемоги, 1;

(Час роботи щодня з 09.00 до 18.00, субота та неділя вихідний.)

8. Реквізити.

Фізична особа-підприємець Готка Олексій Олексійович

Юр. адреса: м. Чорноморськ, вул. Паркова, 12 кв. 125

Поштова адреса: м. Балта, вул. 30 років Перемоги, 1

тел .: (048-66) 2-41-48; м.тел .: (050) 492-41-43

welcome@inbc.net.ua; http://inbc.net.ua

р/р 26005054302597 в ПІВДЕННЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 328704 ЄДРПОУ 2926111179

Виписка з ЄДР № 25540000000047101

не є платником податку на прибуток на загальних підставах

ФОП Готка О. О. ______________________